Va rugam asteptati!

Achizitii publice

achizitii

Achizitiile publice reprezinta suma tuturor proceselor de planificare, stabilire a prioritatilor, organizare, publicitate si de proceduri, in vederea realizarii de cumparari de catre organizatiile care sunt finantate total sau partial din bugetele publice (europene, nationale, centrale sau locale).
Autoritatile contractante incearca sa se asigure ca prin procesul de achizitii publice se consuma efectiv, eficient, in mod etic, echidistant si transparent fondurile publice alocate autoritatii respective in decursul unei perioade.

In acest sens, cadrul legislativ european (implicit cel romanesc) pentru achizitiile publice enunta 7 principii:
1. nediscriminarea
2. tratamentul egal
3. recunoasterea reciproca
4. transparenta
5. proportionalitatea
6. eficienta folosirii fondurilor publice
7. asumarea raspunderii

Atunci cand o autoritate contractanta nu regaseste in lege aspectul cu care ea se confrunta in viata reala, poate face recurs la principii. Daca nici unul din aceste 7 principii nu este incalcat, atunci, actiunile intreprinse de autoritatea contractanta sunt corecte.


calendar cursuri

   

Dincolo de prezentarea succinta a obiectivelor, cursul isi propune sa ofere participantilor insusirea procedurilor de atribuire, a criteriilor de evaluare, de calificare si selectie a ofertelor; licitatiilor electronice; tehnicilor de anticipare, evaluare si control al riscurilor asociate achizitiilor publice; modurilor de contestare si de solutionare a contestatiilor. Este un curs general, ce se adreseaza atat Autoritatilor Contractante cat si Ofertantilor implicati in procedurile de achizitii publice. Pot participa la acest curs atat cei care sunt “incepatori” in acest domeniu, dar si cei “avansati” care doresc sa fie la curent cu cele mai noi modificari legislative din domeniul achizitiilor publice.

CUI SE ADRESEAZA?

Cursul se adreseaza celor implicati in domeniul achizitiilor publice si care doresc sa-si imbunatateasca cunostintele, asigurandu-le acestora instruirea necesara.

Procesul de achizitie publica reprezinta succesiunea tuturor activitatilor organizate in scopul atingerii unor obiective definite. Activitatile din cadrul procesului de achizitii publice sunt structurate logic in sensul ca fiecare activitate inclusa in proces adauga valoare rezultatului activitatii anterioare, in scopul obtinerii unei asigurari rezonabile ca, la finalizarea procesului, se indeplinesc obiectivele definite. Totodata, desfasurarea activitatilor cuprinse in acest proces implica utilizarea resurselor disponibile la nivelul autoritatii contractante (cum ar fi personal, infrastructura), dar si din exteriorul autoritatii, acolo unde aceste resurse sunt limitate sau nu exista, in vederea suplinirii acestor lipsuri (cum ar fi furnizori de servicii auxiliare achizitiilor, unitati de achizitii centralizate, contractanti).

Legea nr. 98/2016 (achizitiile publice clasice), publicata in MO nr. 390/23.05.2016. Preia Directiva 2014/24 UE privind achizitiile publice.
Prezenta lege reglementeaza modul de realizare a achizitiilor publice, procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica si de organizare a concursurilor de solutii, instrumentele si tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, precum si anumite aspecte specifice in legatura cu executarea contractelor de achizitie publica. Scopul legii il constituie asigurarea cadrului legal necesar pentru a realiza achizitionarea de bunuri, servicii si lucrari in conditii de eficienta economica si sociala.

Legea nr. 99/2016 (achizitiile publice sectoriale), publicata in MO nr. 390/23.05.2016. Preia Directiva 2014/25 UE privind achizitiile efectuate de entitatile care isi desfasoara activitatea in sectoarele: apa, energie, transport si posta.
Prezenta lege reglementeaza modul de realizare de catre entitatile contractante a achizitiilor sectoriale, procedurile de atribuire a contractelor sectoriale si de organizare a concursurilor de solutii, instrumentele si tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor sectoriale, precum si anumite aspecte specifice in legatura cu executarea contractelor sectoriale. Domeniul de aplicare a prezentei legi nu include serviciile de interes general fara caracter economic

Contractele sectoriale sunt acele contracte care se atribuie de catre o autoritate contractanta, in scopul desfasurarii unei activitati relevante in sectoarele de utilitate publica “apa”, “energie”, “transport” si “posta”. Contractul sectorial are ca obiect achizitia de produse, servicii sau lucrari care sunt destinate, in mod direct ori indirect, realizarii/sustinerii activitatii relevante. Sunt, de asemenea, considerate contracte sectoriale si acele contracte ce au ca obiect dobandirea de produse/servicii/lucrari destinate functionarii autoritatii contractante din punct de vedere administrativ-organizatoric.

Legea nr. 100/2016 (concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii), publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 392/2016. Preia Directiva 2014/23 UE privind atribuirea contractelor de concesiune.
Prezenta lege reglementeaza modul de atribuire a contractelor de concesiune de lucrari si a contractelor de concesiune de servicii, regimul juridic aplicabil acestor contracte, precum si anumite aspecte specifice in legatura cu executarea acestora.
Scopul legii il constituie:

 • promovarea concurentei intre operatorii economici;
 • utilizarea resurselor in conditii de eficienta, economicitate si eficacitate;
 • asigurarea integritatii procedurii de atribuire a contractelor de concesiune de lucrari si de concesiune de servicii;
 • asigurarea cadrului legal pentru atribuirea contractelor de concesiune de lucrari si de concesiune de servicii de catre entitatile contractante.

Prezenta lege nu aduce atingere responsabilitatii autoritatilor centrale, judetene si locale de a decide cel mai bun mod de a administra executarea lucrarilor sau prestarea serviciilor, pentru a asigura un nivel ridicat al calitatii, sigurantei si accesibilitatii, egalitatea de tratament si promovarea accesului universal la serviciile publice, precum si a drepturilor utilizatorilor cu privire la acestea, in conformitate cu prevederile legale aplicabile. Prezenta lege nu se aplica serviciilor de interes general fara caracter economic.

Legea nr. 101/2016 (remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor), publicata în Monitorul Oficial al României nr. 393/2016
Prezenta lege reglementeaza remediile, caile de atac si procedura de solutionare a acestora, pe cale administrativ jurisdictionala sau judiciara, in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune, precum si organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor. Aceasta se aplica si cererilor avand ca obiect acordarea despagubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate in cadrul procedurii de atribuire, precum si celor privind executarea, anularea, rezolutiunea, rezilierea sau denuntarea unilaterala a contractelor. Scopul legii il constituie asigurarea, la nivel national, a unor mecanisme si proceduri efective, rapide si eficiente de sesizare si remediere a neregulilor, care sa garanteze respectarea dispozitiilor legale privind atribuirea contractelor.

Sistemul institutional in domeniul achizitiilor publice:
1. ANAP (Agentia Nationala pentru Achizitii Publice): s-a infiintat prin OUG. nr. 13/2015 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice, ca institutie publica, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Finantelor Publice.
2. CNSC (Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor): este un organism independent cu activitate administrativ-jurisdictionala in ceea ce priveste sistemul de remedii si cai de atac.
3. AADR (Agentia pentru Agenda Digitala a Romaniei): gestioneaza si opereaza Sistemul Electronic de Achizitii Publice - SEAP este sistemul informatic de utilitate publica, utilizat in scopul efectuarii de achizitii publice prin mijloace electronice.
4. Instantele de judecata.

Lectorii cursului nostru sunt formatori acreditati, specialisti practicieni in domeniul achizitiilor publice: Corneliu Burada, Dominic Dumitru, Eduard Badea, Adriana Vancica, Diana Antofie, Roxana Voicu, Ovidiu Slimac, Constantin Teodor.

DUPA FINALIZAREA ACESTUI CURS:

 • te vei familiariza cu noile concepte introduse de noul pachet legislativ din 2016 in materie de achizitii publice
 • vei afla cum vei fi consultat inainte de organizarea propriu-zisa a unei proceduri de achizitii
 • vei afla ce motive de excludere iti vor fi opuse, cum vei dovedi cifra de afaceri in domeniul contractului, experienta similara, precum si ce criterii de atribuire pot fi aplicate, si, deopotriva ce va presupune justificarea unui pret aparent neobisnuit de scazut
 • vei afla cum vei oferta din punct de vedere tehnic, precum si cum vei raspunde unei solicitari de clarificari
 • vei afla cum si cand sa notifici o actiune sau o inactiune a achizitorului, ca etapa premergatoare unei contestatii
 • vei folosi corect terminologia de specialitate
 • vei putea descrie domeniile de aplicare a achizitiilor publice
 • vei selecta legislatia aplicabila fiecarei achizitii
 • vei putea realiza o planificare anuala de achizitii publice, proiecta procedura de implementare si elabora documentatia de specialitate

10 ELEMENTE DE BUNA PRACTICA IN DOMENIUL ACHIZITIILOR PUBLICE*  

*traducere selectiva a Documentului de lucru al serviciilor Comisiei SEC (2007) 2008 „Guide on dealing with innovative solutions in public procurement. 10 Elements on good practice”.

1. Actionati ca un client „inteligent”
Achizitiile publice de succes necesita ca autoritatile contractante sa aiba un comportament identic cu cel al unui client inteligent, care planifica atat ceea ce are nevoie sa achizitioneze, cat si cum sa achizitioneze. Comunicarea, in timp util pentru piata, a planurilor de achizitie pe termen lung, catre existentii si potentialii furnizori, asigura pietei timp pentru a reactiona si dezvolta solutii pentru satisfacerea corespunzatoare a necesitatii definite a autoritatii contractante.
Din motive de transparenta si de concurenta, orice informatie furnizata de autoritatea contractanta trebuie, in mod natural, sa fie disponibila de maniera egala tuturor partilor interesate.

Ce trebuie facut:
• Informarea pietei despre planurile de achizitie cat mai curand posibil;
• Crearea unei functii de achizitie publica profesionala, capabila de a gestiona concepte inovative.

2. Consultati piata inainte de licitatie
Ca orice alt cumparator, autoritatea contractanta ar trebui sa identifice, prin dialogul tehnic sau prin alte mijloace, ceea ce este de fapt disponibil pe piata, inainte de a decide daca si ce sa cumpere. Definirea obiectivelor si cerintelor este primul pas esential in procesul de achizitie publica. Necesitatile trebuie sa fie identificate inainte de a avea loc discutiile cu actorii de pe piata, astfel incat sa fie vizati potentialii furnizori. Discutiile vor revela daca cerintele pot fi indeplinite si daca exista suficienti potentiali furnizori pentru a asigura o concurenta efectiva.

Ce trebuie facut:
• Identificarea de solutii existente pe piata;
• Informarea actorilor de pe piata despre necesitatile autoritatii contractante si discutarea modalitatilor de a le satisfice.

3. Implicarea actorilor cheie din procesul de achizitie publica
Este important sa se asigure participarea activa a tuturor partilor cheie interne interesate, pe tot parcursul ciclului de viata al achizitiei publice. In mod special, trebuie implicati utilizatorii serviciului, expertii tehnici si consilierii juridici. Un dialog prealabil intre aceste parti interesate este esential. De exemplu, asigurarea faptului ca viitorii manageri ai contractului sa aiba un cuvant de spus la elaborarea cerintelor caietului de sarcini, ajuta la asigurarea unei achizitii de succes, din moment ce managerii de contract vor fi in cele din urma responsabili pentru indeplinirea rezultatelor achizitiei publice.

Ce trebuie facut:
• Identificarea partilor cheie interne in cadrul procesului de achizitie publica;
• Asigurarea implicarii si participarii acestora pe tot parcursul ciclului de viata al achizitiei publice.

4. Lasati piata sa propuna solutii creative
In cazul in care autoritatile contractante nu dau ofertantilor posibilitatea de a oferi solutii creative, nu exista nicio modalitate de a face piata capabila sa satisfaca necesitatile in maniera cea mai buna posibila. Folosind un grad prea mare de detalii tehnice in cerinte, autoritatile contractante impiedica ofertantii sa propuna solutii creative.
Autoritatile contractante nu trebuie sa prescrie solutia, ci sa precizeze necesitatea, cu trimitere la cerintele functionale si de performanta, astfel ca furnizorii sa aiba posibilitatea de a propune solutii creative. Modalitatea de elaborare a specificatiilor tehnice determina varietatea si calitatea ofertelor.

Ce trebuie facut:
• Dati posibilitatea ofertantilor sa propuna idei si fiti deschisi la alternative;
• Adresati-va pietei pentru a obtine o solutie, nu o prescrieti.

5. Cautati sa dati valoare banilor, nu doar cel mai mic pret
Pentru armonizarea pretului cu calitatea, se alege oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic. Acest lucru este posibil luand in considerere costurile intregului ciclu de viata, precum si alte elemente importante, cum ar fi calitatea si nivelul tehnic al ofertei.
O comparatie corecta a ofertelor necesita o comisie de evaluare competenta. Solutiile care prezinta avantaje diferite sunt de obicei mai dificil de comparat. In cele mai multe cazuri, acest lucru va necesita un mix de experti, inclusiv avocati si specialisti tehnici. Membrii comisiei de evaluare trebuie sa fie instruiti cu privire la modalitatea de a evalua conformitatea completa cu cerintele caietului de sarcini si de a acorda punctele de evaluare intr-un mod echitabil, obiectiv si predeterminat.

Ce trebuie facut:
• Decideti care sunt aspectele legate de cost si de calitate care trebuie luate in considerare;
• Stabiliti criteriile care reflecta aceste aspecte.

6. Profitati de mijloacele electronice
Site-urile pot furniza companiilor, rapid si structurat, informatii privind potentialele oportunitati de afaceri si cereri specifice de oferta, precum si mai multe informatii generale cu privire la autoritatea contractanta si contextul achizitiei publice. Costurile de tranzactionare si de comunicare, atat pentru companii cat si pentru autoritatile contractante, pot fi reduse prin utilizarea mijloacelor electronice de difuzare, colectare si procesare a informatiilor, inclusiv a procedurilor electronice de depunere a ofertelor in timpul procesului de achizitii publice.
Mai mult decat atat, procesele electronice necesita de cele mai multe ori o mai mare standardizare, ca o preconditie pentru transmiterea automata a datelor.

Ce trebuie facut:
• Pentru a spori eficienta, folositi mijloace electronice pentru a informa si pentru a fi informati;
• Asigurati-va ca mijloacele electronice pe care le utilizati sunt bine adaptate nevoilor autoritatii contractante.

7. Stabiliti modul de gestionare a riscurilor
Riscurile sunt inerente in achizitiile publice, de aceea este necesar ca autoritatea contractanta sa aiba o politica clara cu privire la modul de gestionare a acestora. Riscurile pot diferi ca si impact. Esecul poate fi total, in cazul in care un furnizor este pur si simplu in imposibilitatea de a livra; sau partial, in cazul in care performanta scade sub asteptari, sau livrarea este efectuata cu intarziere.
De aceea, este deosebit de important sa se identifice riscurile implicate, pentru a evalua impactul potential al acestora asupra proiectului si a stabili partea in sarcina careia este riscul. Este de dorit ca aceste riscuri sa fie clar identificate in procesul de luare a deciziilor si sa fie luate in considerare in procesul de evaluare a ofertelor. Autoritatile contractante pot cere ofertantilor sa includa o analiza a riscurilor in propunerile lor si sa prezinte modul in care acestea pot fi atenuate, cu scopul de a face mai usor de analizat daca riscurile sunt acceptabile.

Ce trebuie facut:
• Identificarea si planificarea gestionarii riscurilor;
• Desemnarea partii in sarcina careia este riscul.

8. Utilizati prevederile contractuale pentru a incuraja calitatea
Clauzele contractuale stabilesc scenariul pentru livrarea oricaror bunuri, servicii sau lucrari care sunt achizitionate. Prin urmare, este de dorit ca in contract sa fie specificat modul in care trebuie sa fie indeplinite conditiile care au determinat pretul, cum ar fi raspunderea si garantiile.

Ce trebuie facut:
• Stabilirea unei politici clare privind modul de stabilire a clauzelor contractuale privind calitatea;
• Asigurarea dobandirii drepturilor de proprietate intelectuala.

9. Elaborarea unui plan de implementare
Chiar si atunci cand a fost semnat contractul, procesul de achizitie publica nu este finalizat, autoritatea contractanta trebuind sa aloce timp si resurse managementului achizitiei. Acesta implica o monitorizare pe parcursul achizitiei propriu-zise si o evaluare, ale caror rezultate pot fi folosite pentru a trage invataminte pentru procedurile de achizitii publice, contracte, proiecte si politici viitoare.

Ce trebuie facut:
• Asigurarea resurselor si a unei structuri de implementare;
• Monitorizarea si invatarea din implementare.

10. Invatati pentru viitor
Este important sa se traga invataminte pentru viitor din procesul de achizitii publice finalizat. Obiectivul general al politicii de evaluare este de a ajuta factorii de decizie in imbunatatirea activitatii lor si de a promova bunele practici.
Este de dorit ca lectiile invatate sa fie bine documentate si impartasite intre profesionistii in domeniul achizitiilor publice si manageri, pentru a beneficia de experienta dobandita.
 

Ce trebuie facut:
• Deveniti o autoritate contractanta bazata pe invatare;
• Stabiliti proceduri de evaluare si de analiza pentru imbunatatirea cunostintelor profesionale in domeniul achizitiilor publice.


May 2078
M T W T F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Recomandarile noastre