PNDR: 15.000 de euro, finantare nerambursabila pentru cresterea albinelor

Cresterea albinelor este una dintre activitatile agricole pentru care se pot obtine fonduri europene nerambursabile prin submasura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici. Pentru a putea accesa finantarile nerambursabile de cel mult 15.000 de euro, stuparii trebuie sa indeplineasca anumite conditii si, bineinteles, sa depuna proiect la AFIR in cadrul sesiunii continue ce s-a deschis pe 28 aprilie si se va incheia pe 31 octombrie.

646x404

Conditii pentru accesarea fondurile europene pentru cresterea albinelor prin Submasura 6.3

Dimensiunea exploatatiei trebuie sa fie intre 8.000 si 11.999 SO (Valoarea productiei standard). Pentru a va calcula dimensiunea stupinei in aceste unitati de masura reglementate de UE, trebuie sa stiti ca fiecare familie de albine valoreaza 52,26 SO. Astfel, sunt eligibili pentru a primi acesti sprijin doar apicultorii care detin intre 153 si 229 de familii de albine!

Stupina trebuie sa fie inregistrata ca microintreprindere/ intreprindere mica, sa fie inregistrata de solicitant, in nume propriu sau sub forma de organizare eligibila pentru accesarea sprijinului cu cel putin 24 de luni inainte de solicitarea sprijinului prin intermediul submasurii 6.3, in Registrul Unic de Identificare – APIA si/ sau in Registrul National al Exploatatiilor – ANSVSA, precum si la Primarie in Registrul Agricol.

Nu se pot ”sparge” stupine pentru accesarea fondurilor europene, aceasta actiune fiind considerata ca o creare de conditii artificiale si fie nu veti primi bani fie, la verificari, ii veti returna.

Apicultorii care pot accesa banii europeni trebuie:

  • sa fie persoane juridice romane;
  • sa actioneze in nume propriu;
  • sa aiba varsta de cel putin 18 ani impliniti la data depunerii Cererii de Finantare;
  • sa aiba invatamantul minim de 8 ani (clase).

Forme de organizare eligibile:

– persoana fizica inregistrata si autorizata in conformitate cu prevederile OUG nr. 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare:
o ca persoana fizica autorizata;
o ca intreprinzator titular al unei intreprinderi individuale;
o ca intreprindere familiala;

– societate cu raspundere limitata cu asociat unic/majoritar (majoritate absoluta 50%+1) infiintata in baza Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare reprezentata prin:
o asociat unic care are si calitatea de administrator al societatii;
o asociat majoritar (majoritate absoluta 50%+1) care are si calitatea de administrator al societatii. In cazul persoanei juridice cu actionariat multiplu, asociatul majoritar trebuie sa exercite controlul efectiv pe intreaga durata de valabilitate a Deciziei de Finantare.

In categoria SRL-uri este inclusa si microintreprinderea infiintata de intreprinzatorul debutant („societate cu raspundere limitata – debutant” sau „S.R.L. – D.”) in baza prevederilor OUG nr. 6/ 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, cu conditia respectarii criteriilor prevazute de legislatia europeana si nationala in vigoare pentru schema de minimis, pe durata de valabilitate a Deciziei de Finantare;

Apicultorul trebuie sa aiba stabilit domiciliul/sediul social in Unitatea Administrativ Teritoriala in care este inregistrata exploatatia. In cazul in care solicitantul este incadrat intr-o activitate salarizata, locul de munca trebuie sa fie in aceeasi UAT sau zona limitrofa a UAT-ului in care este inregistrata exploatatia vizata pentru sprijin. Aceste conditii trebuie indeplinite in maxim 9 luni de la data semnarii Deciziei de Finantare.

Apicultorul trebuie sa prezinte un plan de afaceri

Planul de Afaceri va fi intocmit conform modelului din Anexa nr. 3 la Ghidul solicitantului (vezi site-ul www.afir.info) si trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele:

– Prezentarea situatiei initiale a exploatatiei agricole (de ex: datele solicitantului, aria de cuprindere a activitatii, forma juridica a solicitantului, abilitati profesionale, istoricul intreprinderii agricole, facilitati de productie, dotarea exploatatiei);
– Prezentarea tintelor si obiectivelor de etapa propuse pentru dezvoltarea exploatatiei agricole (de ex: obiectivul general, obiectivele operationale – planificarea indeplinirii acestora, riscurile de implementare, standarde si norme europene legate de protectia muncii si de mediu si normele sanitar-veterinare, in cazul exploatatiilor agricole care vizeaza cresterea de animale, planul de amenajari pentru gestionarea gunoiului de grajd, conform normelor de mediu precum si previziunea bugetului de venituri – cheltuieli);
– Prezentarea detaliata a actiunilor, inclusiv cele legate de sustenabilitatea mediului si de utilizarea eficienta a resurselor, necesare pentru dezvoltarea exploatatiei agricole, formarea sau consilierea (imbunatatirea economica propusa a exploatatiei, planul propus pentru formare si consiliere – pentru a imbunatati aptitudinile beneficiarilor si eficacitatea exploatatiei, restructurarea si diversificarea activitatilor agricole (evaluarea riscurilor de mediu si planificarea implementarii).

O exploatatie agricola nu poate primi sprijin decat o singura data in cadrul submasurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, din PNDR 2014-2020, in sensul ca exploatatia nu poate fi transferata intre 2 sau mai multi fermieri, beneficiari ai sprijinului prin aceasta submasura.

In cadrul unei familii doar unul dintre membri poate beneficia de sprijin, indiferent de forma de organizare a membrilor familiei, aferenta accesarii submasurii 6.3 (PFA, II, IF, SRL).

In cazul exploatatiilor care detin animale sau albine, acestea vor fi in proprietatea persoanei autorizate/ societatii.
Pe perioada de implementare si monitorizare a proiectului, solicitantul trebuie sa mentina cel putin incadrarea in dimensiunea SO a exploatatiei agricole, fara a reduce dimensiunea SO sub limita care defineste marimea exploatatiei pentru care proiectul este selectat si aprobat.

Nu pot accesa banii de la UE apicultorii care:

– Sunt actionari intr-o alta microintreprindere/ intreprindere mica agricola care acceseaza/ a accesat subasura 6.3.
– Au debite fata de AFIR sau prin programul SAPARD. Acestia vor putea depune proiecte doar dupa stingerea acestor datorii
– Au au obtinut sprijin nerambursabil prin intermediul urmatoarelor masuri/submasuri sunt restrictionati de la finantare:

  • Masurilor 112 – „Instalarea tinerilor fermieri” si/sau 411-112 din PNDR 2007-2013;
  • Masurilor 141 –„Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta” si/sau 411-141 care nu si-au finalizat Deciziile de Finantare din PNDR 2007-2013 (Decizia de Finantare se considera finalizata dupa acordarea ultimei transe de plata);
  • Submasurilor 6.1 – „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri ” si/sau 19.2 din PNDR 2014-2020;
  • Submasurilor 6.3 – „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, si/sau 19.2 din PNDR 2014-2020.

Ce trebuie sa contina dosarul proiectului

Pentru a accesa fondurile europene, apicultorii trebuie sa depuna:
– Cererea de Finantare (Anexa nr. 2 la Ghidul solicitantului)
– Planul de Afaceri (Anexa nr. 3 la Ghidul solicitantului)
– Alte documente justificative.

Dosarul Cererii de Finantare se completeaza intr-un exemplar – original – si se depune pe suport de hartie personal de catre solicitant la Oficiul Judetean pentru Finantarea Investitiilor Rurale (OJFIR) aferent judetului unde este inregistrata exploatatia, impreuna cu formatul electronic (CD) al Anexelor 2 – Cererea de Finantare si 3 – Planul de Afaceri. In cazul in care proiectul este amplasat pe teritoriul mai multor judete, acesta va fi depus la OJFIR-ul pe raza caruia exploatatia agricola are ponderea cea mai mare (suprafata agricola/ animale).

Pentru acele documente justificative originale care raman in posesia solicitantului (ex: act de proprietate, act de identitate, etc.), copiile depuse in Dosarul Cererii de Finantare trebuie sa contina mentiunea solicitantului „Conform cu originalul”.

Cererea de Finantare trebuie completata in format electronic, in limba romana. Aceasta trebuie completata intr-un mod clar si coerent pentru a inlesni procesul de evaluare al acesteia. In acest sens, se vor furniza numai informatiile necesare si relevante, care vor preciza modul in care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia si in ce masura proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programului.

Documentele justificative aferente Cererii de Finantare depuse vor fi bifate in casutele corespunzatoare din cadrul Sectiunii E – ”Lista documentelor anexate proiectelor aferente submasurii 6.3” a Cererii de Finantare.

Cererea de Finantare trebuie insotita de anexele tehnice si administrative conform listei documentelor prevazute in modelul standard. Anexele Cererii de Finantare fac parte integranta din aceasta si vor fi depuse in format letric (pe hartie).

Numai Cererea de Finantare si anexele la aceasta dupa modelul standard prezentat in anexa 2, pot fi accepate in sistem in cadrul sub-masurii 6.3.

Solicitantul trebuie sa se asigure ca ramane in posesia unui exemplar complet al dosarului Cererii de Finantare, in afara celui pe care il depune.

Sursa: agrointel.ro