Va rugam asteptati!

MODIFICARI SUBSTANTIALE ALE DOCUMENTATIILOR IN PROIECTELE PUBLICE

Modificari substantiale privind identificarea, proiectarea si continutul-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice sunt avute in vedere de proiectul unui nou act normativ.

documentatii

In vederea eliminarii deficientelor care apar in etapa identificarii obiectivelor noi de investitii si a interventiilor la constructii existente prin prezentul proiect de act normativ se impune introducerea unei Note conceptuale, care sa fundamenteze si sa justifice necesitatea, oportunitatea, si suportabilitatea investitiei finantate din fonduri publice.

Studiul de prefezabilitate se va elabora pentru obiective de investitii de o complexitate mare, cu o valoare estimata prin nota conceptuala care determina intrarea lor in competenta de aprobare a Guvernului (in prezent, peste 30 milioane lei).

De asemenea, continutul studiului de prefezabilitate se simplifica in vederea diminuarii datelor privind amplasamentul si terenul pe care urmeaza sa se amplaseze obiectivul de investitie si piesele desenate, avand in vedere faptul ca acestea nu sunt necesare in etapa de fundamentare a necesitatii si oportunitatii investitiei, urmand sa fie detaliate in cadrul studiului de fezabilitate. Cuprinsul studiului de prefezabilitate este reorientat, astfel, catre analiza unor variante de proiect si a oportunitatii.

Structura Studiului de fezabilitate este reorganizata prin prezentul proiect de act normativ, in conformitate cu cerintele europene, inclusiv prin introducerea analizelor necesare, si va include subcapitole distincte de analiza a cel putin doua scenarii tehnico-economice, un subcapitol privind implementarea proiectului, precum si analize importante cu privire la schimbarile climatice.

Potrivit prevederilor actuale, Analiza cost-beneficiu se realizeaza si pentru proiecte foarte mici, fara a avea un impact real. Aceasta deficienta este depasita o data cu adoptarea prezentului proiect de act normativ, analiza cost-beneficiu urmand a se realiza pentru proiecte de anumita complexitate si din anumite domenii, iar pentru investitiile din domeniile: sanatate si asistenta sociala, educatie, cultura, mediu, administratie publica, justitie, va fi realizata numai o analiza cost-eficacitate.

O alta deficienta actuala rezida in faptul ca proiectele de infrastructura finantate din fonduri europene inregistreaza intarzieri substantiale din cauza avizelor de principiu, care ulterior nu sunt recunoscute de avizatori.

Astfel, in cadrul studiului de fezabilitate se introduce obligativitatea prezentarii avizelor certe, care sa angajeze responsabilitatea celor care le emit (cu exceptia avizului de principiu pentru descarcare arheologica).

Strategia Nationala pentru achizitii publice (cap IV) prevede urmatoarele “Potrivit Legii finantelor publice nr. 500/2002, investitiile se aproba de catre Comitetul inter-ministerial pe baza unei liste detaliate de indicatori care rezulta din studiul de fezabilitate. Acesti indicatori definiti in HG nr. 28/2008 sunt apoi utilizati in mod rigid in fazele de licitare si implementare, in special in cazul proiectelor de proiectare si executie, cand se cere ca proiectul sa corespunda din toate punctele de vedere indicatorilor initiali, ceea ce duce la o lipsa de flexibilitate in implementare si la dificultati/blocaje in relatia cu antreprenorii.”

In prezentul proiect de act normativ modul de prezentare a indicatorilor este simplificat prin trei tipuri de indicatori:

* indicatori de intrare: valoarea totala a investitiei cu/fara TVA;

* indicatori de rezultat: principale elemente fizice (de exemplu: o autostrada realizata intre punctele A si B cu trei noduri rutiere, un spital pentru 100 paturi, o statie de epurare pentru 20 000 locuitori echivalent, etc.).

* indicatori de impact: indicatorii financiari si socio-economici.

In reglementarea actuala, nu sunt cuprinse in continutul-cadru al devizului general cheltuielile pentru audit si publicitate. De asemenea, in practica, acest deviz este revizuit foarte des.

In cadrul prezentului proiect de act normativ, Devizul general este definit clar, ca instrument de stabilire a valorii totale a cheltuielilor necesare realizarii obiectivelor noi de investitii sau a cheltuielilor asimilate investitiilor necesare realizarii lucrarilor de interventii la constructii existente.

De asemenea, devizul include cheltuielile cu consultanta si asistenta tehnica, servicii de comunicare, de audit si alte servicii necesare pentru implementare, iar revizuirea sa va fi limitata la anumite momente (autorizatia de construire, buget anual).

Stabilirea continutului-cadru al proiectului tehnic (PT), ca anexa la actul normativ ce urmeaza a fi aprobat, prin preluarea si completarea continutului cadru al PT reglementat in prezent prin Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea “Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii”, cu modificarile si completarile ulterioare.

Proiectul de act normativ al Guvernului privind elaborarea si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice se afla in etapa de consultare publica.

Publicat de MDRAP la data de 7 aprilie 2016, timp de zece zile proiectul de act normativ va fi supus opiniei publice.

 Sursa: arenaconstruct.ro


Recomandarile noastre